Interactum Lectoraat: Kennisbank

Literatuur

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, AWT (2002). Onderzoek in het onderwijs. Den Haag: AWT.

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (2002). Schoolagenda 2010. Kennis van Educatie 2010. Den Haag: AWT.

Alderson, P. (2000). Children as Researchers. The Effects of Participation Rights on Research Methodology. In: P. Christensen & A. James (Eds.), Research with Children. London/New York: Falmer Press.

Bea re, H. (2001). Creating the Future School. Student Outcomes and the Reform of Education. London/New York: Routledge/Fa lmer.

Berg, R. van den & R. Vandenberghe (1995). Wegen van betrokkenheid. Reflecties op onderwijsvernieuwing. Tilburg: Zwijsen.

Boonstra, J.J. (2002). Lopen over water. Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren. Inaugurele rede. Amsterdam: Vossiuspers.

Bruner, J. & H. Haste (1987). Making Sense. The Childs’ Construction of the World. London/New York: Routledge.

Caluwé, L. de & H. Vermaak (1999). Leren Veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Clarke, J., J. Bossange, C. Erb, D. Gibson, B. Nelligan, C. Spencer & M. Sullivan (2000). Dynamics of Change in High School teaching. A study of innovation in five Vermont professional development schools. Providence: Brown University.

Cole, A.L. (1997). Impediments to reflective practice: toward a new agenda for research on teaching. Teachers and teaching: theory and practice, 3(1), 7-27.

Dale, Van (1999). Het groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie. 

Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London/Philadelphia: Falmer.

Deci, E.L. & C.L. Chandler (1986). The Importance of Motivation for the Future of the LD Field. Journal of Learning Disabilities, 19, 587-594.

Dixon, N.M. (2000). Dialoog op het werk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Dixon, N.M. (2002). De organisatie leercyclus, Hoe we collectief kunnen leren. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Doornbos, K. (1997). Weg van onderwijs. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 36, 430-442.

Emst, A. van (2002). Koop een auto op de sloop. Paradigmashift in het onderwijs. Utrecht: APS.

Geldens, J.J.M. (2007). Leren onderwijzen in een werkplekomgeving. Een meervoudige casestudy naar kenmerken van krachtige werkplekomgevingen voor aanstaande leraren basisonderwijs. Proefschrift Radbouduniversiteit Nijmegen, Helmond: Kempellectoraat, Hogeschool de Kempel.

Gergen, K.J. (1992). Organization Theory in the Postmodern Era. In: Reed and Huges, Rethinking Organizations. London: Sage.

Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott & M. Trow (1999). The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London/New Delhi: Thousand Oaks/Sage Publications.

Greenberg, D. (2003). De vrijheid van de Sudbury Valley School. Uitgeverij Astarte.
Ha rgreaves, D.H. (1999). The knowledge-creating school. British Journal of Educational Studies. 47(2), 122-144.

Imelman, J.D. (1995). Theoretische pedagogiek. Nijkerk: Intro.

Interactum (2002). Aanvraag lectoraat en kenniskringen ‘Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen’. Utrecht: Interactum.

Kelchtermans, G. (2003). De kloof voorbij. Naar een betere integratie van theorie & praktijk in de lerarenopleiding. Rapport opgesteld in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad. Brussel/Leuven.

Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot kennisproductiviteit. Inaugerele rede. Enschede: Universiteit Twente.

Kessels, J.W.M. & S. Tjepkema (2002). Een economische grondslag voor leren en ontwikkelen. In: Rondeel, M. & S. Wagenaar. (red) (2002) Kennis maken in gezelschap. Schiedam: Scriptum.

Kok, J.J.M. (2003). Talenten transformeren. Over het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen. Oratie. Eindhoven: Fontys Hogescholen PABO.

Kolb, D.A. (1984). Experiental Learning. Engewood Cliffs: Prentice Hall.

Korthagen, F.A.J. (1998). Leraren leren leren. Realistisch opleidingsonderwijs, geïnspireerd door Ph. A. Kohnstamm. Inaugurale rede. Amsterdam: Vossiuspers AUP.

Koster, B. & F. Korthagen (1999). Begeleidingsvaardigheden voor opleiders. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 20(4), 2 6-33.

Laat M., de, Poell, R., Simons, R.J. & F. van der Krogt (2001). Organiseren van leren op de werkplek. In: Wald, A. & J. van der Linden (red), Leren in perspectief. Apeldoorn/Leuven: Garant. (blz 69-84).

Lagerwerf, B. & F. Korthagen (2003). Niveautheorie, Een brug over de kloof tussen theorie en praktijk: een serie van vier artikelen. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 24(1 en 2), 14-23 (in nummer 1) en 4-14 (in nummer 2).

Lagerweij, N. (1994). Naar een nieuw paradigma voor onderwijsverandering. In: N. Lagerweij & E. Haak (Red.), Eerst goed kijken… Leuven: Garant.

Langeveld, M.J. (1974). Beknopte theoretische pedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Lowyck, J. & J. Pöysä (2003). Communities of learners: leergemeenschappen als context voor opleiding en ontwikkeling. Opleiding & Ontwikkeling, 3,9-12.

March, J.G., & J. P. Olson (1975) The uncertainty of the past: organizational learning under ambiguity. European Journal of Political Research
/3: 147-171

McCasky, M.B. (1982). The executive challenge: managing change and ambiguitiy. Boston: Pitman.

Meerdink, J. & M. Hameetman (2001). Vraag het aan de leerlingen! Een verkennend onderzoek naar leerling-participatie in de brede school en in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: SWP.

Meier, D. (1995). The Power of Their Ideas. Lessons for America from a Small School in Harlem. Boston: Beacon Press.

Meier, D. (2002). In schools we trust. Creating communities of learning in an era of testing and standardization. Boston: Beacon Press.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en HBO-Raad (2001). Convenant lectoren en kenniskrin gen in het hoger beroepsonderwijs.

Newmann, F.M., H.M. Marks & A. Gamoran (1996). Authentic Pedagogy and Student Performance. American Journal of Education, 164, 280-312.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company. New York: Oxford University Press.

Onderwijsraad (2003). Kennis van onderwijs. Ontwikkeling en benutting. Den Haag: Onderwijsraad.

Oosterheert, I. (2001). How student teachers learn. A psychological perspective on knowledge construction in learning to teach. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Pijl, S.J., C.J.W. Meijer & S. Hegarty (1997). Inclusive Education. A global agenda. London/New York: Routledge.

Ponte, P. (2002). Actie-onderzoek door docenten: uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk. Dissertatie. Leuven/Apeldoorn: Gara nt.

Procesmanagement Lerarenopleidingen (1996). Scholen voor de toekomst: Plan van aanpak. Den Haag: PML.

Sa nden, J.M.M. van der (2004). Ergens goed in worden. Naar leerzame loopbanen in het beroepsonderwijs. Oratie. Eindhoven: Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool.

Sanden, J.M.M. van der (2001). Opleiden vanuit een constructivistisch perspectief. In R. Poell & J. Kessels (Red.), Human resource development: Organiseren van het leren. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Senge, P. (1992). De vijfde discipline. Schiedam: Scriptum Books.

Senge, P., Cambron-Mccabe N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., Kleiner, A. (2001). Lerende scholen. Een vijfde discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing. Schoonhoven: Academic Service.

Sleegers P. (1999). Leiding geven aan leren. Inaugurale rede Nijmegen: KUN.

Simons, R.J. (1999). Competentieontwikkeling: van behaviorisme en cognitivisme naar sociaal-constructivisme. Opleiding en ontwikkeling, 1, 2, 41-45.

Simons R.J. & M.C.P. Ruijters (2001). Work-related learning: elaborate, expand and externalise. In: Nijhof W.J. & L.F.M. Nieuwenhuis, The dynamics of VET en HRD systems (1001-114). Enschede: Twente University press.

Sizer, T. (1992). Horace’s Compromise: The Dilemma of the American High School. Boston: Houghton Mifflin.

Spady, W. (2001). Beyond Counterfeit Reforms. Forging an Authentic Future for all Learners. Lanham/London: The Scarecrow Press Inc.

Stevens, L.M. (2002). Zin in Leren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Stevens, L. & K. Van der Wolf (2001). Kennisproductie in de Nederlandse orthopedagogiek. Pedagogiek, 21, 313-328.

Stevens, L., W. van Werkhoven & J. Castelijns (2001). The Attunement Strategy. Reclaiming Children’s Motivation by Responsive Instruction. Innodata Monographs 12. Geneva: International Bureau of Education, UNESCO.

Swennen, A., Korthagen, F., & M. Lunenberg (2003, mei). Congruent opleiden door lerarenopleiders. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen, Heerlen.

Teurlings, C., Vermeulen, M. & H. Wiersma (2003). Naar duurzame competentie ontwikkeling: implicaties voor personeelsbeleid. In: Tijdschrift voor HRM, 2, 7-38. ISSN 1388-1302

Tigchelaar A. & K. Melief (1997). Collegiaal ondersteund leren in de lio-stage: lio’s leren elkaar te begeleiden. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 18(3), 27-32.

Toulmin, S. (1995). Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd. Kampen: Kok Agora.

Verbiest, E. & R. Vandenberghe (2003). Professionele leergemeenschappen - een nieuwe kijk op permanente onderwijsvernieuwing en ontwikkeling van leraren.

Vijlder, F. de (2002). Leren Organiseren. Een essay. In Adviesraad voor het Wetenschaps¬ en Technologiebeleid, Schoolagenda 2010. Deel 2 – Essays. Den Haag: AWT.

Weick K.E. (1979). The social psychology of Organizations. Reading: Addison-Wesley.

Wideen, M., Mayer-Smith, J., & B. Moon, (1998). A critical analysis of the research on learning to teach: Making the case for an ecological perspective on inquiry. Review of Educational Research, 68(2), 130-178.

Wielinga, E. (2001). Netwerken als levend weefsel. Dissertatie. ‘s-Hertogenbosch: Uilenreef.

Wierdsma, A. F. M. (1999). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon.