Interactum Lectoraat: Kennisbank

Format plan van aanpak

Wat is het?

Het ‘Format plan van aanpak’ is een middel om de consequenties, die aan de gezamenlijke interpretatie worden verbonden uit te werken in een (SMART) operationeel plan. Dit operationele plan beschrijft de verschillende acties die het team gaat uitvoeren, wanneer dat gaat gebeuren en wie precies wat doet. Ook geeft het plan aan hoe de voorgenomen acties zullen worden geëvalueerd, wanneer, en door wie.

Een plan van aanpak is een middel waarmee het team zichzelf kan sturen in de fase van ‘acties uitvoeren’ en ‘product en proces evalueren’.

Werkwijze

Het team of –desgewenst- een voorbereidingsgroep maakt aan de hand van het volgende ‘Format plan van aanpak’:

- Wat het (gemeenschappelijke) doel van de acties
- Wie doet precies wat?
- Wanneer gaat dat gebeuren?
- Hoe worden de acties geëvalueerd?
- Wie gaat daartoe de benodigde informatie verzamelen?
- Wanneer gaat dat gebeuren?
- Wanneer wordt de verzamelde informatie gezamenlijk geïnterpreteerd?
- Welke criteria worden daarbij gehanteerd?

Indien een voorbereidingsgroep het plan van aanpak maakt, legt zij het resultaat voor aan het team. Desgewenst wordt het plan op basis van de inbreng van het team aangepast en daarna vastgesteld.

Handreiking

Ten behoeve van de systematiek van het proces is het van belang dat je je bij het beantwoorden van de vragen van het format laat leiden door de consequenties die door het team uit de gezamenlijke interpretatie zijn afgeleid. Hoewel het maken van een plan van aanpak om creatieve ideeën vraagt, is het essentieel dat nieuwe activiteiten bijdragen aan het realiseren van de gemeenschappelijk afgeleide consequenties. Dit voorkomt dat leraren zich, wanneer het plan moet worden vastgesteld, zich niet meer in het voorstel herkennen.

Voorbeeld

Een voorbereidingsgroep, bestaande uit kenniskringleden en de schoolleider van De Tamboerijn gebruiken het format om een plan van aanpak te maken. De antwoorden op de vragen uit het format zetten zij in een chronologisch schema. Dit is een voorlopige versie waarin de activiteiten van één van de gezamenlijke consequenties (video-interactie traject) zijn uitgewerkt. De overige consequenties dienen nog uitgewerkt te worden.

De voorbereidingsgroep realiseert zich dat het beantwoorden van de evaluatievragen nog de nodige aandacht behoeft, maar komt daar zelf in dit concept nog niet aan toe. Ook enkele overige activiteiten (die niet direct aan de gezamenlijke consequenties zijn te relateren) worden als reminder aan het plan toegevoegd. Met betrekking tot de evaluatie en de overige activiteiten zal van het team later in het proces nog een besluit worden gevraagd.

Downloads: