Interactum Lectoraat: Kennisbank

3 Theoretisch kader

Vitaliteit in processen van collectief leren

De centrale onderzoeksvraag van het lectoraat Kantelende Kennis luidt:

‘Hoe verloopt het proces van kennis creëren, zowel van lerenden, als van organisaties als tussen organisaties’.

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag zijn vele wetenschappelijke bronnen geraadpleegd op het terrein van bijvoorbeeld de filosofie, kennistheorie, neurobiologie en sociale psychologie Op basis daarvan is een theoretisch kader ontstaan dat als titel draagt: ‘Vitaliteit in processen van kennis creëren.’

In dit theoretisch kader zitten vijf kernbegrippen. Hieronder worden deze genoemd en per kernbegrip wordt kort getypeerd in welke richting dat wordt uitgewerkt.

Kennis Wat verstaan wij onder kennis? Kennis is subjectief.
Kennis creëren Welke wijzen van kennis creëren zijn er – en wat betekenen ze?
Collectieve processen Welke rol speelt collectiviteit bij het kennis creëren?
Vitaliteit Wat is vitaliteit en wat betekent de aan- of afwezigheid ervan voor kenniscreatie?
Basisbehoeften Welke psychologische basisbehoeften hebben individuen én collectieven? Cohesie, coherentie en coöperatie worden uitgewerkt als collectieve basisbehoeften.

Lees verder: